Saltar la navegación

ultra_so_basic_0b

El logo d'arduino us baixarà l'arxiu per fer la pràctica.

logo arduino

Aquest apartat es idèntic a l'anterior però amb una petita variant.
La diferència respecte l'anterior està en aquest fragment de codi:

//modificar la distància màxima detectada.
//definim una variable en cm i l'arduino fa els càlculs i modifica automàticament el setup del sensor.
int distancia_max = 100; //distància màxima en cm
//aquesta és la mida que espot modificar en funció del que es necessiti
int limit = distancia_max*58;//arduino fa els càlculs i la incorpora

Això representa que podem modificar la mida final sobre la que volem prendre distàncies. Originariament el sensor ve calibrat a 51 cm. D'aquesta manera podem fer divereses variacions només modificant la variable "int_distancia_maxima".

Codi complet

//www.sacosta.org/arduino

//modificar la distància màxima detectada.
//definim una variable en cm i l'arduino fa els càlculs i modifica automàticament el setup del sensor.
int distancia_max = 100; //distància màxima en cm
//aquesta és la mida que espot modificar en funció del que es necessiti
int limit = distancia_max*58;//arduino fa els càlculs i la incorpora


// Definim els pins a emprar. En aquest primera aproximació emprarem només el 7, 8, 5V i GND
#define trigPin 7 //trig va a 7
#define echoPin 8 //echo va a 8
//vcc va a 5v
//gnd a gnd

// LLibreria necesaria per el funcionamient. es pot trobar a //https://mega.co.nz/#!bMBXgD7Q!2sCMD1fupFCENXINfngolbyt4zrN0olDw_t5Zk-taAU
#include "Ultrasonic.h"
// Declaram el sensor ultrasons als pins, incloem limit en el setup del sensor
Ultrasonic ultrasonido(trigPin,echoPin,limit);

void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Establim el pin trig com a sortida
  pinMode(echoPin, INPUT); // Establim el pin echo com entrada
}

void loop() {
    int distancia;//definim variable distància per a desar-hi a quina distancia ens trobam
    distancia = ultrasonido.Ranging(CM);//calcula la distància
    
    Serial.print("Distancia: ");//escriu literalment Distancia
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));//escriu a quina distància ens trobam
    Serial.println(" cm");//escriu literalment cm
   
    delay(500);//espera mig segon i torna a llegir
}