Saltar la navegación

ultra_so_basic_1

El logo d'arduino us baixarà l'arxiu per fer la pràctica.
logo_arduino

esquema 1

//original de dorcu.com, simplificat per sacosta.org
// 1 agost 2015

// Definim els pins a emprar. En aquest primera aproximació emprarem només el 7, 8, 5V i GND
#define trigPin 7 //trig va a 7
#define echoPin 8 //echo va a 8
//vcc va a 5v
//gnd a gnd

int dis = 15; // Establim la distància en cm per a la comprobació i que ens digui aprop o lluny

// LLibreria necesaria per el funcionamient. es pot trobar a https://mega.co.nz/#!bMBXgD7Q!2sCMD1fupFCENXINfngolbyt4zrN0olDw_t5Zk-taAU
#include "Ultrasonic.h"

// Declaram el sensor ultrasons als pins digitals assignats anteriorment
Ultrasonic ultrasonido(trigPin,echoPin);

void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Establim el pin trig com a sortida
  pinMode(echoPin, INPUT); // Establim el pin echo com entrada

}

void loop() {
  int distancia;

  distancia = ultrasonido.Ranging(CM);

  if (distancia < dis){
    Serial.print("Aprop - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
  } else {
    Serial.print("Lluny - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
  }

  delay(500);
}