Saltar la navegación

ultrasons_basic_8b

El logo d'arduino us baixarà l'arxiu per fer la pràctica.

logo arduino

Aquesta practica es la continuació de l'anterior,
Exactament igual: 8 zones que disparen un so concret però, ara, incorporem leds específic per cada zona.
No és el mateix que la pràctica sobre l'R2-D2 on s'encenien tots els leds conforme ens acostavem sino que cada zona te el seu propi led.
Això pot ser important per remarcar el lloc o zona que està activa en aquell moment, un estímul visual que afavoreixi la comprensió.

ultrasons_8b

/***************************************************/
//sons originals peli
//modificació feta per Joan Gelabert i Jesús Arbués. www.sacost.org
//està feta per comprovar que la shield mp3 d'elechouse funciona activada per un sensor de ultrasons HC-SR04.
//activa un só si estàs aprop i un só si estàs lluny
//els sons són dels noms dels colors en english
//la funció llum està dins la funció so
#define trigPin 2 //hem modificat els pins del sensor d'ultrasons per no coincidir amb els pins de l'elechouse
#define echoPin 3 //en els dos aparells originàriament empraven el 7 i 8

#define led1 4 //definim a quin pin connectam els leds
#define led2 5
#define led3 6
#define led4 9
#define led5 10
#define led6 11
#define led7 12
#define led8 13


//colors per ordre 1 negre, 2 gris, 3 groc, 4 taronja, 5 vermell, 6 rosa, 7 verd i 8 marró

#include <SoftwareSerial.h>
#include <MP3.h>
SoftwareSerial Geno(7,8); // Rx , Tx
/** defineix mp3 class */
MP3 mp3;

int dis0=  45;
int dis1 = 40;
int dis2 = 35;
int dis3 = 30;
int dis4 = 25;
int dis5 = 20;
int dis6 = 15;
int dis7 = 10;
int dis8 = 5;

// Establim zones la distancia en cm para la comprovació

// Librerias necesarias para el funcionamiento
#include "Ultrasonic.h"

// Declaram el sensor d'ultrasons en els pins digitals triats. El 5800´fixa la distància màxima de funcionament es calcula multiplicant els cm per 58. En aquest cas funcionarà fins a 1 metre.
//hem tingut problemes en aproximar-nos molt llum 8 i so 8 pe aquest motiu en espera de solucionar-ho ho hem anul·lat. Creiem que en augmentar la distància disminueix la sensibilitat propera.
Ultrasonic ultrasonido(trigPin,echoPin,5800);void setup() {
 Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Establim el pin trig com a sortida
  pinMode(echoPin, INPUT); // Establim el pin echo com a entrada
 
  pinMode(led1, OUTPUT); // Establecem el led com a sortides
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(led6, OUTPUT);
  pinMode(led7, OUTPUT);
  pinMode(led8, OUTPUT);
 
  //so
 delay (3000); //s'ha de deixar un segon per estabilitzar shield
  mp3.begin(MP3_SOFTWARE_SERIAL);    // selecciona software serial
 
  /** fixa volum MAX */
 mp3.volume(0x1F);
 
  /** selecciona MP3 Shield SINGLE mode */
  mp3.set_mode(MP3::SINGLE);
  // fi so
 
}

void loop() {
   int distancia;
    distancia = ultrasonido.Ranging(CM);

  if (distancia <=dis1 && distancia >dis2){
    so_1();
    Serial.print("color NEGRE - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_1();  
     
     delay(200);
     
    }
     else if (distancia <=dis2 && distancia >dis3){
     so_2();
       Serial.print("color GRIS - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_2();  
     delay(200);
    }
     else if (distancia <= dis3 && distancia >dis4){
     so_3();
       Serial.print("color TARONJA - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_3();  
     delay(200);
    }
       else if (distancia <= dis4 && distancia >dis5){
     so_4();
         Serial.print("color GROC - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_4();
    
     delay(200);
     
    }
       else if (distancia <= dis5 && distancia >dis6){
     so_5();
         Serial.print("color VERMELL - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_5();  
    
     delay(200);
    }
    
     else if (distancia <= dis6 && distancia >dis7){
    so_6();
       Serial.print("color ROSA - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_6();  
     
     delay(200);
    }
     else if (distancia <= dis7 && distancia >dis8){
     so_7();
       Serial.print("color VERD - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_7();  
    
     delay(200);
     
    }
   
   else if (distancia <=dis8 && distancia >1){
    so_8();
    Serial.print("color MARRO - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_8();
     
     delay(200);
     
    }
    else if (distancia <= dis0 && distancia == 45){
    Serial.print("res cap color Fora de focus - Distancia: ");
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));
    Serial.println(" cm");
     llum_0();
     //so_0();
     delay(200);
     
    }
    
llum_0();
}

void so_1(){
     llum_1();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0001);//NEGRE
     delay (1000);//durada del so UN
}

void llum_1(){
     digitalWrite(led1,HIGH);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
     }
     
void so_2(){
    llum_2();   
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0002);//GRIS
     delay (1000);//durada del so DOS
}

void llum_2(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,HIGH);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_3(){
     llum_3();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0003);//GROC
     delay (1000);//durada del so TRES
}

void llum_3(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,HIGH);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_4(){
     llum_4();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0004);//TARONJA
     delay (1000);//durada del so QUATRE
}

void llum_4(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,HIGH);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_5(){
     llum_5();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0005);//VERMELL
     delay (1000);//durada del so CINC
}

void llum_5(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,HIGH);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_6(){
     llum_6();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0006);//ROSA
     delay (1000);//durada del so SIS
}

void llum_6(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,HIGH);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_7(){
     llum_7();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0007);//VERD
     delay (1000);//durada del so SET
}

void llum_7(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,HIGH);
     digitalWrite(led8,LOW);
}

void so_8(){
 llum_8();
     mp3.volume(0x1F);
     mp3.play_spi_flash(0x0008);//MARRÓ
     delay (1000);//durada del so VUIT
}

void llum_8(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,HIGH);
}

void llum_0(){
     digitalWrite(led1,LOW);
     digitalWrite(led2,LOW);
     digitalWrite(led3,LOW);
     digitalWrite(led4,LOW);
     digitalWrite(led5,LOW);
     digitalWrite(led6,LOW);
     digitalWrite(led7,LOW);
     digitalWrite(led8,LOW);
}