Configuració

Un cop instal·lat el programa cal conectar-lo amb el lector d'Rfid.
Per aquest motiu el primer pas és el d'incoporar els drivers necessaris.
Quan tinguem conectats l'ordinador i el lector cal configurar un parell de passos.
El primer és saber a uin port s'ha conectat.
Per aquest motiu cal anar a Panell de control del nostre ordinador.

panell de control

Se'ns obren les opcions del Panell de Control. Hem d'escollir l'Administrador de dispositius.
administrador de dispositius
En alguns ordinadors, en fer aquest pas, pot aparèixer un avis del sistema.
En entrar als dispositius podem mirar dins de l'apartat "Puertos (COM y LPT)" quin port, quin número de port ha emprat el lector.
Un cop sabem a quin port s'ha conectat el lector cal dir-li al programa Toca-Toca.
programes del c
Així doncs, entrem a PROG_EDUC, lloc on tenim el programa Toca-Toca.
toca_toca
Entrem dins del Toca_Toca.
arxius del toca_toca
arxius del toca_toca
Cerquem l'arxiu Toca_Toca.INI.
toca toca ini
I modifiquem el port.
Als dos llocs on apareix PORT (rfid port i port) li posarem el número que ens hagi sortit en l'administrador de dispositius.
coms

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License