Tercera part: Configurar Scratch

Aquesta tercera part consisteix en com configurar l'Scratch per poder llegir les dades de la placa Arduino UNO R3
Hi ha informació complementaria a l'apartat Arduino amb textos sobre els diferents firmware i buzzers.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License